Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej (art. 13 RODO)

 1. ELKREM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Starotoruńskiej 5, 87-100 Toruń, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawie swoich danych osobowych, może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób: elektronicznie poprzez e-mail:
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, b) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ELKREM Sp. z o. o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym
  w ust. 2 powyżej jest:
  a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO), której Pani/Pan jest stroną;
  b) wypełnianie obowiązków prawnych przez ELKREM Sp. z o. o. (zgodnie z art. 6 ust.
  1 lit. c RODO), w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
  c) prawnie usprawiedliwiony interes ELKREM Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania
  umowy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania
  umowy.
 7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – prawo dostępu do treści swoich danych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu,
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników Kontrahenta lub osób współpracujących
z Kontrahentem (art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO)

 1. ELKREM Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Starotoruńskiej 5, 87-100 Toruń, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawie swoich danych osobowych, może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób: elektronicznie poprzez e-mail:
 2. Pani/Pana dane osobowe, ELKREM Sp. z o. o. otrzymał od Pani/Pana
  pracodawcy/zleceniodawcy.
 3. Przekazane do ELKREM Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe stanowią: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ELKREM Sp. z o. o., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
  a) wykonania obowiązków wynikających z umowy, w tym realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń,
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ELKREM Sp. z o. o.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez ELKREM Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
  a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących
  na ELKREM Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa,
  b) prawnie usprawiedliwiony interes ELKREM sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f
  RODO) – obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ELKREM Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań związanych z umową.
 8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do przenoszenia danych, e) prawo wniesienia sprzeciwu,
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

envelope Dziękujemy! Skontakujemy się z Toba w najbliższym czasie.

Masz jakieś pytania? Zostaw numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie!

Pole "Numer telefonu" nie może być puste i podany numer musi posiadać odpowiedni format.

Proszę zaakceptować regulamin

loader
envelope close